Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (04/12/2019).