ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 - Σύσταση ομάδων & οργανώσεων παραγωγών ''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 με το υπ' αριθ. πρωτ. 8487/23.12.2019 έγγραφό της καλεί τους δικαιούχους του Μέτρου 9 για την υποβολή αίτησης πληρωμής σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 13184/29.11.2017 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί απο τις υπ΄αριθ. 6179/16.07.2018 (Β΄2983) και 7164/31.10.2019 (Β΄4049) αποφάσεις.

   1. Η υποβολή της αίτησης πληρωμής για την καταβολή της α΄δόσης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τις προυποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης πληρωμής για την α΄και β΄δόση. Επισημαίνεται ότι  σε περίπτωση υποβολής μίας αίτησης πληρωμής για την α΄και β΄δόση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 19, παρ. 11 της υπ΄αριθ. πρωτ. 13184/29.11.2017 ΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής, πρέπει να υποβληθούν για κάθε δόση ξεχωριστά (τεχνική έκθεση, βεβαίωση ορκωτού λογιστή, αναλυτική κατάσταση παραστατικών πώλησης κ.λ.π.). Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 02.01.2020 έως 17.02.2020.

   2. Για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης πληρωμής που θα περιλαμβάνει μόνο την α΄δόση, το χρονικό διάστημα υποβολής της β΄δόσης θα οριστεί με νέα απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.

Undefined