Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29_1_2020