Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020