ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων - συσκευών, περιφερειακών και λογισμικού στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος InterregV/A Greece-Italy (EL-IT) 201

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων - συσκευών, περιφερειακών και λογισμικού στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος InterregV/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  5. ΤΕΥΔ