ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 01.01.2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Το  ΥΠΑΑΤ με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 882/45108/10.02.2020 έγγραφό του ενημερώνει περί εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης από 01.01.2020.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα είδη, τα εργαλεία, οι εξαιρέσεις που ισχύουν και η αιτιολογία υιοθέτησής τους, οι διατάξεις στις οποίες προβλέπονται και η χρονική διάρκεια ισχύος τους.

Επισημαίνεται ότι τα ποσοστά που απορρίπτονται λόγω εξαίρεσης De Minimis, υπολογίζονται σε ετήσια βάση, δηλαδή επί των ολικών ετήσιων αλιευμάτων.

Σημειώνεται ότι:

α) Για τα αναφερόμενα είδη εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης ή η εξαίρεσή της, ανεξάρτητα από την ποσότητα που έχει αλιευθεί.

β) Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται για όλα τα σκάφη που φέρουν τα εργαλεία του συνημμένου πίνακα και τα είδη του πίνακα που στοχεύουν κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μικρών πελαγικών κατά την αλιεία με τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα).

   Παρόλο που τα υπομεγέθη αλιεύματα απορρίπτονται, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, αλλά και για συλλογή στοιχείων, πρέπει να δηλώνονται σε κάθε αλιευτικό ταξίδι ανά είδος, στη σχετική εφαρμογή του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (''Καταγραφή Απορρίψεων''), αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

 


 

Undefined