Ανακοίνωση ματαίωσης Διαγωνισμού και επαναπροκήρυξής του