Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 18/02/2020