Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (31/12/2019)