Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (01/03/2020)