Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2020