Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 18 Φεβρουαρίου 2020