Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (18/03/2020 14:00)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’ ),
«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων,
οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατηγορία: