Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (31-03-20)

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’ ), «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με κάθε

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατηγορία: