ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Προδημοσίευση Πρόσκλησης για επαγγελματίες αλιείς και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών με τίτλο: «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών VMS-ERS-AIS», στο πλαίσιο του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» του ΕΠΑλΘ 2014-2020»

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

  Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδημοσίευσης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή» (Άρθρο 76, παρ. 2β του Κανονισμού 508/2014) του ΕΠΑλΘ 2014-2020, οι οποίες αφορούν την «ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχειών, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων αλιείας τόσο στις εθνικές όσο και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS)».

   Η ΕΕ χρησιμοποιεί ευρέως σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα για να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της αλιείας καθώς και του αλιευτικού της στόλου. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για την αλιεία και καθίσταται δυνατή η διασταύρωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές.

   Στόχοςτης Δράσης είναι η παροχή των μέσων αυτών, έτσι ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑλΠ.

 

   Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων της δράσης είναι:

- Αλιείς με άδεια αλίευσης ολοθούριων (νέοι υπόχρεοι),

- Αλιείς με άδεια αλίευσης για συμιακό γαριδάκι (νέοι υπόχρεοι),

-Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω,

-Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα,

-Αλιείς με άδεια αλίευσης κόκκινης γαρίδας (μηχανότρατες),

-Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόνου (ALB),

- Αλιείς με άδεια βιντζότρατας

Στην παρούσα δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι-χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις.

Undefined