Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10-04-20)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’ ), «Κατεπείγουσες

Διατάξεις  για τη λειτουργία  Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

COVID-19»,  οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με κάθε  πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και στην περίπτωση της δια ζώσης

σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 

Κατηγορία: