ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ''Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

   Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2020, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.

   Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

   Επίσης, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της με αριθ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης.

Undefined