ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ:''Διαδικασία Τροποποίησης-Μεταβίβασης Πράξης της Δράσης 10.01.09 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ με την υπ' αρίθ. πρωτ. 438/98870/08.04.2020 Εγκύκλιο, ανακοίνωσε την διαδικασία Τροποποίησης - Μεταβίβασης Πράξης της Δράσης 10.01.09 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020''.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών της διαδικασίας τροποποίησης πράξης συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226).

Undefined