ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2020