Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/AGreece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

        ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΜΕ_ΑΔΑΜ_CC

        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕ_ΑΔΑΜ_CC

        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕ_ΑΔΑΜ_1_CC

        ΤΕΥΔ_CC

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_CC

         Τιμολόγιο_CC

         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_CC