ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Undefined
Body: 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 << Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα >> του Π.Α.Α.2014-2020.
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ 3645/13-7-2020(ΑΔΑ:ΨΞΙΥ4653ΠΓ-ΟΥΒ) 3η
Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 << Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)>> του Μέτρου 10 << Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα >> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-
2020.
Το μέτρο αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, βερικοκιάς, δαμασκηνιάς, μηλιάς, αχλαδιάς,
κυδωνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμα, επιτραπέζια και σταφίδα). Το ύψος της ανά στρέμμα
ενίσχυσης για τις προαναφερόμενες καλλιεργητικές ομάδες κυμαίνεται από 35,63 € έως 70,4 €. Οι
δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και ξεκινούν την 1η Απριλίου 2020 και
ολοκληρώνονται την 31η Μαρτίου 2025.
Η Πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>> καθώς και στους
διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ, του ΠΑΑ και του ΕΣΠΑ.
Σας παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων καλλιεργητών. Οι υποψήφιοι
δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 10.1.08, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αίτηση στήριξης τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) από 30 Ιουλίου μέχρι και
07 Σεπτεμβρίου 2020. Ακολουθεί συνημμένα το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ