Αποφάσεις 15 Ιουλίου 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής