Ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Αιγιαλείας