Πρακτικό ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθ. πρωτ. 21672/26.08.2020 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.