Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση είκοσι τρείς (23) Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Κατηγορία: