Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 14-10-2020