Πρόσκληση της ΕΠΖ σε τακτική Συνεδρίαση 14-10-2020