Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame Model του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame Model του έργου  Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD,  στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

  1. ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
  2. Περίληψη διακηρυξης με ΑΔΑ ΩΖ7ΛΩ6Χ-65Κ
  3. Μελέτη
  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
  5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ