Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 12-11-2020