Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 02-12-2020