Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 22-12-2020