Πρόσκληση της ΕΠΖ σε τακτική Συνεδρίαση 22-12-2020