Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 19-01-2021