Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 02-02-2021