Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 01-02-2021