Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 23-02-2021