Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση 01-03-2021