Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση (28-08-2015)