Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση (07-09-2015)