Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Τακτική Συνεδρίαση (24-09-2015)