Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (30/09/2015)