Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (15/10/2015)