Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας(20/11/2015)