Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας (11/12/2015)