Εξισωτική αποζημίωση έτους 2015

Ανάρτηση καταστάσεων δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων
Υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων