Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(20/01/2016)