ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α.»