ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες Δήμου Αιγιαλείας, Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΚΕΠΑ και Λ.Τ. έτους 2016