Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(05/02/2016)