Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(24/02/2016)